* * * *   COMMODORE 64 BASIC V2   * * * *

64K RAM SYSTEM 38911 BASIC SYSTEM BYTES FREE
READY.